...وقایع ابن محمود...

لطفاً از آوردن اطفال خودداري كنيد

جماعتي پيوسته ميپرسند: فوتو هايكو چيست؟

در پاسخ ايشان معروض ميداريم كه اگر شما عكس قشنگي را برداريد و جلوي چشمان مبارك بگيريد و در عالم خلسه فرو رويد و قوه مخيله مباركه را بكار اندازيد و چنان تصور كنيد كه در عمق صحنه و در وسط ماجرا قرار داريد و طبعتان ناگهان شكوفا شود و از ميان قالبهاي متعدد شعري يك قالب كوتاه بيگانه و آشنا پسندي مثل «هايكو» را مركوز ذهن نموده و با نهايت احساس شاعرانه آن منظره را به تصوير بكشيد و مقداري فلسفه شرقي هم بدان منضم سازيد، محصول فعاليت شما فوتو هايكو خواهدبود. بنابراين، فوتوهايكو براي تقويت قوات انساني امري بسيار ضروري بوده و باعث شكفته رويي و بساطت ذهن و ضمير ميگردد.

جماعت سازنده وبلاگ فوتو هايكو مدتهاي مديد از ابن محمود تقاضا ميكردند كه قوه تخيل خود را براي حمايت از اين حركت خداپسندانه كه خير بندگان خدا نيز در آن هست، به تكاپو وا دارد و گوهرهاي طبع زخار خود را از بهر جلاي ديدگان خواهندگان و خوانندگان اين صفحات به بازار آورد. از آنجا كه در مرام ما نيست خواهش بندگان خدا را ناديده انگاريم، تصميم گرفتيم به شيوه ابن محمودي چند فوتو هايكو بگوييم كه سرمشق ديگران باشد و طبع آنها را حسابي بجنباند و بلكه بتكاند و بتركاند.

 

بزها و پاتوق و كتري

 

بزها و كافي شاپ كوهستان

1)

باز است كافي شاپ كوهستان

بزها ولي دنبال يك چيز دگر هستند.

 

تلويزيون در عكس پيدا نيست.

 

2)

يك قلپ نخورده چاي

مثل بز نگام ميكني.

 

لااقل محيط زيست را هواشو داشته باش!

 

3)

مزاحم كسب است

توقف بيجا.

جماعت بزها

چه بي خيال اما!

 

4)

دو بز نشستهاند و

                        يك بز دگر هنوز ايستاده است.

 

چه كتري سياه ساكتي!

 

 

...

همينجا بگوييم كه يكي از هنرهاي فوتوهايكو، بيان ماجرا عين آن چيزي است كه در عكس موجود است بدون هيچ گونه تلاش و تقلاي اضافه ديگري. بقول مرحوم نوذري: هموني كه توي عكس بود! بنابراين، فوتو هايكوي آخري بهترين نمونه فوتو هايكو ميباشد.

 

+ تحرير شد در روز  دوشنبه بیست و دوم آبان ۱۳۸۵ساعت 8:55  به‌اهتمام ابن محمود     |